Alles wat je moet weten over het VIL-VCU certificaat (2024)

Alles wat je moet weten over het VIL-VCU certificaat (1)

Als je in de uitzendbranche werkt, is de kans groot dat je vroeg of laat de term VCU tegenkomt of dat jou gevraagd wordt om je VIL-VCU certificaat te halen. In dit artikel leggen we uit wat deze afkortingen betekenen, waarom het belangrijk is dat je dit certificaat hebt en hoe je VIL-VCU examen kunt doen.

Wat is VCA?

Om te begrijpen wat VCU is, moet je eerst weten wat VCA betekent. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het is een certificering die bedrijven in de bouw, techniek en industrie kunnen halen om aan te tonen dat ze voldoen aan de normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Het doel van VCA is om het aantal ongevallen en incidenten op de werkvloer te verminderen en een veilige werkomgeving te waarborgen. VCA-certificering wordt vaak geëist door opdrachtgevers en is relevant voor zowel bedrijven als individuen die werkzaam zijn in sectoren waar veiligheidsrisico's hoog zijn.

Enkele belangrijke onderwerpen die bij VCA aan bod komen zijn;

1. Gezondheids- en Veiligheidsbeheer: VCA richt zich op het opzetten en onderhouden van een adequaat gezondheids- en veiligheidsbeheersysteem binnen een organisatie. Dit omvat procedures voor het beheersen van risico's en het waarborgen van een veilige werkomgeving.

2. Veilige Werkomstandigheden: De normen van VCA stellen eisen aan de werkomgeving om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan gezondheids- en veiligheidsstandaarden. Hierbij hoort bijvoorbeeld het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen aan medewerkers.

3. Melding van Incidenten: Organisaties moeten procedures hebben voor het melden van gezondheids- en veiligheidsincidenten. Het doel is om incidenten te documenteren, onderzoeken en preventieve maatregelen te treffen.

4. Risicobeoordeling: Regelmatige risicobeoordelingen zijn vereist om potentiële gezondheids- en veiligheidsrisico's op de werkplek te identificeren. Dit helpt bij het nemen van preventieve maatregelen.

Deze onderwerpen zorgen ervoor dat bedrijven die VCA-gecertificeerd zijn, voldoen aan de normen voor veiligheid, gezondheid en milieu, wat vooral cruciaal is in sectoren met verhoogde risico's op ongevallen en letsel.

Wat is VCU?

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist Uitzendkrachten. Uitzendorganisaties die personeel uitzenden naar bedrijven met risicovolle werkomstandigheden, tonen met een VCU-certificaat aan dat hun uitzendbureau voldoet aan de eisen op het gebeid van veiligheid en gezondheid die VCA voorschrijft.

Uitzendbureaus zijn niet verplicht om een VCU-certificaat te hebben. Wel kunnen VCA-gecertificeerde opdrachtgevers eisen dat een uitzendbureau VCU-gecertificeerd is. Als een uitzendbureau VCA-gecertificeerd is, moeten de intercedenten en leidinggevenden die daar werken een VIL-VCU certificaat hebben.

Uitzendbureaus die personeel uitzenden naar bedrijven in de volgende branches, zijn vaak VCU-gecertificeerd:

 • Bouw
 • Chemie
 • Civiele techniek
 • Elektrotechniek
 • Industriële reiniging
 • Isolatie
 • Metaal
 • Onderhoud
 • Steigerbouw
 • Petrochemie
 • Procesindustrie
 • Transport
 • Werktuigbouwkunde

Wat is VIL-VCU?

VIL-VCU staat voor Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU. Dit certificaat is specifiek gericht op personen binnen een uitzendbureau die verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen van uitgezonden medewerkers en het waarborgen van een veilige werkomgeving. In de praktijk zijn het vaak de intercedenten en leidinggevenden van VCU-gecertificeerde bedrijven die verplicht hun VIL-VCU moeten halen om aan de eisen van de VCU-certificering te voldoen.

Het diploma bevestigt dat je over voldoende expertise beschikt om uitgezonden medewerkers op een verantwoorde manier te ondersteunen, en hen te helpen in een veilige en gezonde werkomgeving te functioneren.

VIL-VCU behandelt dezelfde onderwerpen als VOL-VCA, maar dan vanuit het perspectief van de uitzendorganisatie. In vergelijking met VOL-VCA vereist VIL-VCU specifieke kennis, zoals inzicht in wetgeving, verschillende rollen, taken, verantwoordelijkheden met betrekking tot in- en uitlenen, en het bespreken van aandachtspunten voor de uitgeleende medewerker. Daarom is het belangrijk om ook je VIL-VCU-certificaat te halen als je al VOL-VCA hebt.

Hoe kun je een VIL-VCU certificaat halen?

Alles wat je moet weten over het VIL-VCU certificaat (2)Via IVM kun je overal in het land je VIL-VCU examen doen. Vooraf een training volgen is handig, maar niet verplicht. Veel cursisten bereiden zich voor op het examen door middel van zelfstudie. Bij IVM bieden we de volgende mogelijkheden;

 • Alleen VIL-VCU examen. Je plant je examen in en bereid je op je eigen manier voor op het examen.
 • Online VIL-VCU + examen. Je plant je examen in en krijgt 28 dagen van te voren toegang tot onze online VIL-VCU examentrainer. De online lesomgeving werkt op mobiels, tablets en desktops, dus je kunt leren waar en wanneer het uitkomt. We zijn zo overtuigd van de kwaliteit van deze e-learning, dat we slagingsgarantie bieden. Als jij voor de eindtoets in de e-learning een voldoende haalt, slaag je zeker weten voor het examen. Zak je toch? Dan betalen wij jouw herkansing.
 • Eendaagse groepstraining + examen. Vind je klassikaal leren fijner? Dan bieden wij een eendaagse VIL-VCU training aan, waarbij een ervaren trainer samen met jou de stof doorneemt. Aan het eind van de dag doe je examen.

Als je bij een VCU-gecertificeerd bedrijf werkt, is de kans groot dat je werkgever je examen voor jou regelt. Regel je het wel zelf? Dan kun je je via deze pagina direct inschrijven.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze afdeling verkoop via verkoop@werkveilig.nl of 088 - 166 3006

Alles wat je moet weten over het VIL-VCU certificaat (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated:

Views: 5478

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.